Korleis leggja til rette for bygdeutvikling?

Publisert 2013

Korleis etablera gode rammer for lokale utviklingsprosjekt? Dette er tema i denne sluttevalueringa av prosjektet «Liv i fjøsan. Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner». Mange utviklingsprosjekt slit med måloppnåing, så også Liv i fjøsan. Rapporten presenterer ei ny forklaring på kvifor: Dei aller fleste offentleg støtta bygdeutviklingsprosjekt er rigga med milepålar og indikatorar der «fysiske» resultat står i fokus og ikkje ideane og det skapande mennesket. Ein forventar «Nyskaping», medan prosjektet i røynda er rigga for «Gjenskaping». Dette er ei rigging som meir eller mindre garanterer at måloppnåing ikkje vert tilfredsstillande.

Rapporten presesenterer ein alternativ modell for etablering av eit nyskapande bygdeutviklingsprosjekt:

Korleis leggja til rette for bygdeutvikling